Brand Name
  • 7. Stappenplan voor het komend jaar (1)

   In de OPGAVEN 2018-2022 liggen de belangrijke momenten voor het komende jaar vast. Welke besluiten dan op tafel liggen, is aan de gemeenteraad en in het bijzonder aan de regerende coalitie.


   Het is de ambitie van de gemeente Sittard-Geleen om samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners nieuwe zaken op te pakken en hier geld op tafel te leggen. Daaraan voorafgaand moet Sittard-Geleen het grote financiële probleem hebben opgelost, zodat we niet meer uitgeven dan we ontvangen.

  • 1. Collegeprogramma
   Agendapunten

   • Opgavengericht samenwerken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en medeoverheden
   • Benoemen van de grote opgaven en de daaruit voortvloeiende prestaties
   • Portefeuilleverdeling op basis van integraliteit van de opgaven
   • Spaarambitie uitgedrukt in euro’s
   • Financiële saneringsnoodzaak, uitgedrukt in euro’s
  • 2. Kadernota 2018
   Agendapunten

   • Uitvoering herstelplan 2018 (stand van zaken)
   • Financieel saneringsplan en ‘spaarpot’ vormen om bij te kunnen dragen in de samenwerking met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en medeoverheden
   • Bepalen grote opgaven
   • Aanpak voor de gesprekken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en medeoverheden over de specifieke deelopgaven
   • Ruimte voor vernieuwingen en vernieuwers

      
   Verder